TÜPLER-SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG)

İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN 1442+A1)

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/26)

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 16.10.2013/28803

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 17/3/2002 tarihli ve 24698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburî Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2002/13) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS 55 EN 1442 “Tüpler-Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) İçin - Taşınabilir - Tekrar Doldurulabilir - Çelikten, Kaynaklı - Tasarım ve İmalat” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu Standard yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan TS EN 1442+A1  “Tüpler - Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) İçin - Taşınabilir - Tekrar Doldurulabilir - Çelikten, Kaynaklı - Tasarım ve İmalat” standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır. 

MADDE 3 – (1) TS EN 1442+A1 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

“Bu standard, ortam sıcaklıklarına maruz kalan, 0,5 litreden 150 litreye kadar (150 litre dahil) su kapasitesine sahip, taşınabilir, yeniden doldurulabilir, kaynaklı, çelik LPG tüplerinin imalatı esnasında; tasarım, yapılış ve denenmesiyle ilgili asgari özellikleri kapsar.

Bu standard, sadece dairesel kesitli tüplere uygulanır”.

MADDE 4 – (1) TS 55 EN 1442 standardı mecburi uygulamadan kaldırılacağından, 4/2/2000  tarihli ve 23954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: ÖSG–2000/13–14) ekinde yer alan “Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Aranacak Mamuller Listesi”nden çıkartılacaktır.

MADDE 5 – (1) TS EN 1442+A1 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 6 – (1) TS EN 1442+A1 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.